Adevic

ADEVIC, associació pel desenvolupament de l’educació viària a Catalunya es una associació sense ànim de lucre que es va crear l’any 2000 per millorar els mètodes de treball dels monitors d’educació viària de Catalunya. Formada com a conseqüència de la trajectòria professional d’una trentena de policies locals catalans que des de principis dels 90 ja es trobaven per unificar els seus esforços, donant caràcter pedagògic a les seves activitats i homogeneïtzant llurs metodologies. De caire assembleari, amb un característic sistema de comunicació i participació, i amb gran ajut de les administracions, sobretot en la formació dels seus membres, es va anar forjant un estil de treball que podem qualificar com els fonaments de l’actual educació per la mobilitat segura a Catalunya.


ADEVIC,  es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en 2000 para apoyar y mejorar los métodos de trabajo de los monitores de educación vial de Catalunya. Formada como consecuencia de la trayectoria profesional de una treintena de policías locales catalanes que desde principios de los 90 ya se reunían para unificar sus esfuerzos, dando carácter pedagógico a sus actividades y homogeneizando sus métodologías. De caracter asambleario, con su característico sistema de comunicación y participación, y con gran ayuda de las administraciones, sobretodo en la formación de sus miembros, se forjó un estilo de gestión que podemos calificar como los cimientos de la actual educación vial en Catalunya.

Anuncios